Zásady ochrany osobných údajov

Vážený klient,

radi by sme vás touto cestou informovali o spôsobe nakladania s osobnými informáciami, ktoré v rámci našej činnosti spracovávame. Prehlasujeme, že dodržiavame nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej označované ako „GDPR“.

Kto spracováva osobné údaje?

Veľkú pozornosť venujeme výrobe kŕmnych zmesí, čo sa priamo odráža na kvalite našich vajec a úžitkových parametroch nosníc a mládok. Naše inovatívne prístupy a starostlivý výber surovín zabezpečujú, že naše produkty sú vždy na špičkovej úrovni. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako zlepšiť naše procesy a výsledky.

Aké údaje spracovávame?

Správca spracováva osobné údaje na základe právnych titulov uvedených nižšie:

Poskytovanie služieb a spolupráca s klientmi Správcu:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • IČO
 • Informácie o projekte

V súvislosti so zamestnancami:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo

Na marketingové účely:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo

Ako osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame na základe dopytu zo strany klienta a nadviazaním spolupráce. Cielene osobné údaje nevyhľadávame. Pre splnenie podmienok GDPR je získavanie osobných údajov vykonávané na základe niektorého z nižšie uvedených právnych titulov:

 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie podmienok zmluvy, ktorú Správca uzavrel s klientom. Týka sa to všetkých zamestnancov spoločnosti Eggro Farm, s. r. o. a všetkých subdodávateľov
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti Správcu. To sa týka najmä zamestnancov spoločnosti Eggro Farm, s. r. o. a právnych povinností, ktoré voči nim má spoločnosť Eggro Farm, s. r. o. Medzi tieto účely patrí, nie však výhradne, mzdová agenda a interná komunikačná činnosť
 • spracovanie je vždy vykonávané iba v nutných prípadoch legitímnym spôsobom, ktorý je stanovený právnym základom štátu
 • spracovanie je založené na výslovnom súhlase klienta či subjektu. Priamy súhlas je vyžadovaný iba v prípadoch, ktoré sa netýkajú vyššie uvedených právnych titulov.

Príjemca osobných údajov

Príjemcom osobných údajov sú zamestnanci Správcu a jeho subdodávatelia. Tieto subjekty majú prístup k zabezpečenému serveru s údajmi klientov. Subdodávatelia sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou. Server je chránený šifrovaním a prístupová adresa je skrytá. Poznajú ju iba Správca a subdodávatelia. Samotný prístup je chránený heslom. Všetky dáta sú pravidelne zálohované.

Všetky fyzické materiály či iné pamäťové zariadenia s osobnými údajmi sú držané v uzamknutej miestnosti.

Žiadne osobné údaje nie sú predávané tretím stranám či iným organizáciám.

Práva subjektov osobných údajov

Subjekty majú v súlade s kapitolou III. GDPR tieto práva:

 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu kedykoľvek taký súhlas odvolať,
 • na poskytnutie informácií o spracovaní vašich osobných údajov podľa článku 13 a článku 14 GDPR,
 • na prístup k spracovávaným osobným údajom, opravu a doplnenie týchto údajov,
 • na výmaz týchto údajov podľa článku 17 GDPR alebo obmedzenie spracovania,
 • na prenos vašich osobných údajov k inému správcovi,
 • na vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov vrátane profilovania a rozhodovania na základe automatizovaného spracovania,
 • obrátiť sa na dozorný úrad v prípade rozporu s vyššie uvedeným alebo so zásadami spracovania osobných údajov.